Velkomstfolder

Vi vil med dette hæfte byde jer og jeres barn velkommen i Papegøjen, som er Daugård skoles SFO. Vi håber I kan finde svar på mange af jeres spørgsmål heri, men I er altid velkomne til at komme og spørge personalet.

Vores adresse er:

Papegøjen
Skolevej 4
8721 Daugård

Tlf.: 79 83 30 90
Kontor: 79 83 30 91
Pusterummet: 79 83 30 92
Åndehullet: Ring på en af de andre numre, hvis telefonen ikke bliver taget.

Daugård Skoles SFO åbnede i 1984, hvor vi havde et lille lokale oppe under loftet på skolen. I 1994 var børnetallet blevet så stort, at vi fik vores eget hus og samtidig kom vi til at hedde Papegøjen.

I mange år har Papegøjen været opdelt i 2 afdelinger – SFO 1 og SFO 2 for hhv. de yngste og de ældste børn, men harmoniseringen i 2007 betød, at SFO 2 blev afskaffet således, at der i dag kun er SFO 1 for børn i 0. – 4. klasse.

Vi har 2 basislokaler:
”Pusterummet” for 0.kl. og 1.kl. og
”Åndehullet” for 2.kl., 3kl., og 4.kl.

Normering:

Papegøjen er normeret til 90 børn fra 0. – 4. klasse.

Vi har p.t. ansat 4 pædagoger samt en pædagogstuderende af og til.

Pædagogik:

Det er vort ønske, at børnene er glade for at komme i Papegøjen, og at de føler sig trygge og har tillid til de voksne.
Børnene er i Papegøjen i deres fritid, og de har mulighed for selv at vælge, om de vil lege eller deltage i en aktivitet. Gennem legen udvikler børnene sig, de lærer at samarbejde og lærer andre at kende. Dette giver f.eks. børnene mulighed for at få erfaringer i, hvad der er hensigtsmæssig adfærd i forhold til andre.
Det er ligeledes i Papegøjen, at mange sociale relationer etableres. Derfor er det således vigtigt, at børnene har tid til at lege med hinanden på tværs af alder og køn.

Vi har forskellige pædagogiske tilbud til børnene i hverdagen, men det er op til børnene selv, om de vil tage imod de tilbud eller om de blot har lyst til at lege ude som inde - alene eller med andre.
Det er desuden vigtigt, at børnene føler de bliver set og hørt hver dag, og det er en af vores vigtigste opgaver at de får det behov opfyldt.
Fremmødekontrol

Der er fremmødekontrol for børnene i 0 – 4. kl., det vil sige at vi skal have at vide, om jeres børn kommer eller har fri/syge.
I skal derfor ringe til Papegøjen, såfremt jeres børn ikke kommer.

Afkrydsning/afhentning af børnene:

Når jeres børn kommer om morgenen og/eller om eftermiddagen, henvender de sig til en voksen og bliver registreret. Det samme gælder, når børnene går hjem.
HUSK at sige farvel.

Såfremt jeres barn skal lege med et andet barn, skal det så vidt muligt aftales hjemmefra, hvorefter vi får besked.
Der er også mulighed for at aftale det, når barnet skal hentes. Vi vil så være behjælpelige med tlf.nr. men vi vil gerne, at I bruger jeres egen mobil telefon.
Vi har en bog med generelle aftaler, hvor I kan meddele os, hvis det f.eks. er i orden, at jeres barn selv giver besked, hvorvidt han/hun kommer eller ej samt at jeres barn kan lege uden forudgående aftale.

Fritidsaktiviterne foregår ofte om eftermiddagen. Vi vil gerne sende jeres børn til idræt eller lign., bare vi får besked. Vi skal også have besked, når børnene ikke skal sendes længere.

Indmeldelse:

Børnene bliver meldt ind i SFO samtidig med skolen, dog sker de fleste indmeldelser således, at det er forældrene selv, der skal indmelde deres børn gennem kommunes hjemmeside.

Generelle informationer:

Børnemøder:

Vi holder børnemøder ved frugtsamlingen om eftermiddagen, når vi synes, der er noget børnene skal informeres om.

Dagligdag:

De børn der kommer mellem 6 og 8 om morgenen må gerne medbringe morgenmad.
Børnene sendes i skole kl. 7.50.

Eftermiddagsmad:

Børnene skal selv medbringe frugt eller lign. til om eftermiddagen, hvor vi samler børnene lige efter skoletid. Ved særlige lejligheder vil de få et eller andet fra fritterten.

Fysiske rammer:

Vi har 3 lokaler, der er fordelt således, at 0. – 1. klasse har basisrum i ”Pusterummet,
2. – 4. klasse i ”Åndehullet” samt et fællesrum for alle. Derudover må børnene bruge de to lokaler, der er i indskolingsområdet. Desuden har vi hallen et par gange om ugen.

Glemt tøj:

Vi har 2 glemmekasser, hvor det tøj, som børnene glemmer, bliver lagt i. Disse kasser tømmes op til hver ferie, altså efterårs-, jule-, påske- og sommerferie. Tøjet opbevares ca. 3 måneder og bliver derefter givet til genbrug.

Kaffepause:

Personalet har krav på en pause om eftermiddagen, men det bliver normalt sammen med børnene. Derfor vil I kunne se personalet med en kop kaffe.

Legeplads:

I fællesrummet hænger der en stor tavle med børnenes billede på. Den bruges på den måde, at hvis børnene går ud, hænger de deres navneskilt ned på tegningen af legepladsen. Således er det nemmere for os og for jer at vide, hvor de er.
Børnene må være i skolegården, på sportspladsen, ved legeredskaberne samt i buskene nær ved legeredskaberne. Der vil være voksne ude efter behov. Det er den voksne, der har udevagten der vurderer, hvornår det er forsvarligt, at børnene er ude alene i kortere tid.

Regler:

Indendørs

Sko, overtøj og taske sættes i garderoben. Det er barnets ansvar at holde orden, men man må gerne bede en voksen om hjælp.
Barnet viser hensyn overfor andre og rydder op efter sig selv
Der må være 6 børn i tumleren
Der må være 4 børn i tårnet
Vi forventer, at forældrene venter på, at deres barn rydder op efter sig selv inden de går hjem.

Udendørs

Børnene må lege i skolegården, på sportspladsen og på legepladsen
Man må slås med sne på sportspladsen
Børn der ikke går i SFO må lege på sportspladsen efter skoletid samt de andre steder efter kl. 17

Samarbejdspartnere:

 1. Børnehaven
 2. Skolen
 3. Rådgivningsforum
 4. Distriktsteam
 5. ad 1) Ved indkøring til skole og SFO, fællesarrangementer og lokaleforhold
 6. ad 2) Dagligt omkring barnets trivsel
 7. ad 3) Kontaktes, når barnet har brug for særlig hjælp

Principper for forældreråd

Skolefritidsordningen er iflg. Folkeskolelovens § 3, stk. 4 en del af skolen og som sådan underlagt skolebestyrelsens tilsynspligt.
Forældrerådet består af 4 – 5 forældre samt de daglige ledere af SFO. Der skal ikke vælges formand og sekretær, da der ikke er tale om en bestyrelse.

 • Forældrerådet udarbejder en plan for årets arrangementer og forældremøder. Der udarbejdes dagsorden og laves referat fra forældrerådsmøder og forældremøder.
 • Forældrerådet kan tage spørgsmål vedrørende SFO op til behandling på forældrerådsmøderne og gennem SFO’s daglige leder, som så formidler spørgsmålene/ ideerne videre til skoleleder/skolebestyrelse.
 • Forældrerådet kan medvirke ved arrangementer i SFO regi.
 • Forældrerådet kan ikke beskæftige sig med sager, der har med det enkelte barn at gøre.
 • Forældrerådet kan ikke virke som klageinstans overfor medarbejdere eller aktiviteter i SFO. Denne funktion er tillagt SFO-lederen og i sidste ende skolelederen.
 • Vi har ikke haft forældreråd de sidste år, da tidligere forældre har givet udtryk for, at de ikke har haft brug for yderligere informationer/møder udover den daglige kontakt, de møder i hverdagen.

Forventninger

Forældrene kan af institutionen forvente at:

 • indgåede aftaler overholdes

Forældrene kan af personalet forvente at:

 • vi tager børnene alvorlige
 • vi er positive og engagerede
 • vi giver børnene udfordringer
 • vi hjælper børnene, hvis der opstår problemer
 • vi er opmærksomme på, hvordan barnet trives

Personalet forventer af forældrene:

 • forældrene giver besked hvis barnet har fri, bliver hentet af andre, skal sendes til sport, bus eller lignende
 • forældrene holder sig orienteret om hvad der foregår i huset, ved at se på opslagstavlen i garderoben, opslag ved dørene, hjemmesiden samt udleverede sedler
 • forældrene bakker op om reglerne i huset, såsom oprydning inden barnet går hjem
 • forældrene overholder aftaler med barnet
 • forældrene henvender sig til personalet ang. forandringer/problemer i barnets hverdag, så vi i fællesskab kan give barnet tryghed
 • forældrene respekterer åbne- og lukketider
 • forældrene giver besked vedr. ny adresse, nyt arbejde og nyt tlf.nr.
 • forældrene sørger for, at børnene har tøj/fodtøj med i forhold til vejret/årstiden.
 • Personalet forventer af børnene at:
 • de overholder husets regler
 • de viser hensyn overfor andre
 • de rydder op efter sig selv inden de går hjem

Aktiviteter

Generelt:

Der vil være forskellige aktiviteter i de 2 basislokaler. Det hænger dels sammen med børnenes alder, og dels at der skal være forskel på at gå hvert sted. Således kan børnene se frem til en anderledes hverdag, når de flytter fra den ene afdeling til den anden. I fællesrummet hænger der 2 tavler, hvor vi skriver de aktiviteter, som børnene får tilbudt i denne periode

Bordtennis:

Poolbordet er forbeholdt børnene i Åndehullet af hensyn til deres højde.
Gameboy:
Børnene må have deres egen Ipad, Gameboy, Nintendo og lign. Spillene skal være alderssvarende.
Playstation:
Vi har en playstation, som er forbeholdt de ældste børn. Dog med undtagelse af skolefridage, hvor alle må spille. Hvert barn må spille en halv time ad gangen.

Hallen:

Vi har som udgangspunkt hallen 2 gange om ugen, hvor vi spiller boldspil, leger med redskaber m.m.

Traditioner:

Fastelavn:

Vi holder fastelavnsfest sammen med skolen i skoletiden. Når fastelavnsmandag er en skoledag, holdes fastelavn denne dag.

Julearrangement:

I slutningen af november inviteres forældre og søskende til julehygge med gløgg, æbleskiver og sodavand. Derudover kan der laves kalenderlysdekorationer.

Papegøjens fødselsdag:

Den 6. oktober har Papegøjen fødselsdag. Den fejres med lidt mundgodt.

Sommerferieafslutning:

Sidste uge inden skolernes sommerferie afholdes en lege/hyggedag i Papegøjen med lidt godt til ganen.

Sygdomme:

 • Hvis et barn føler sig syg i SFO’en, taler vi med barnet om, hvordan det har det, og derudfra vurderer vi, om vi skal ringe efter forældrene.
 • Lus:
 • Barnet må komme i institutionen, når det er under behandling.
 • Børnesår:
 • Er meget smitsom, men barnet må komme i institutionen, når det er under behandling og såret ikke er meget udbredt.
 • Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres barn må komme ved sygdom, kontakt da evt. barnets læge.