Mål og handleplaner for Papegøjen

Daugård skole og SFO er underlagt Hedensted Kommunes skolevæsen, som bygger på værdierne Anerkendelse – Fællesskab og Handlekraft.

Derudover er Daugård skole og SFO’ens værdigrundlag/ værdisætning flg: ”Ansvar og respekt for fællesskabet – og for den enkelte".

På Daugård skole lærer vi eleverne respekt og ansvar: ansvar for sig selv og egne handlinger, ansvar for hinanden og fællesskabet, respekt for forskelligheder samt respekt for skolens virke.

Vi lægger stor vægt på, at skolen grundlæggende både har et udfordrende og et trygt læringsmiljø.

Formål med SFO:

Skole og SFO fungerer som ’en virksomhed: Skolen indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid er en vigtigt del af barnets liv. Vi målretter den skole- og fritidspædagogiske indsats således, at der skabes en sammenhæng mellem undervisningsdel og fritidsdel. Med sammenhæng forstås, at SFO – delen er komplementær i forhold til undervisningen. Lærere og pædagoger har hver sine faglige styrkesider og opgaver i forhold til barnet. I praksis udnyttes denne bredde af pædagogiske ressourcer, så de tilsammen udgør en sammenhæng og helhed – til gavn for barnet. Pædagogerne er bindeled til barnet, da de er både i skoledelen og i SFO.

Derudover har vi brobygning i foråret med børnehaven, hvor vi arbejder med at udvikle børnene personligt og socialt ud fra mål, der er formuleret af personalet fra børnehaven og SFO i fællesskab. (særskilt materiale)

Skole og SFO udarbejder et fælles værdigrundlag. Det fælles værdigrundlag danner baggrund for SFO’s indholdsbeskrivelse.

Papegøjens aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes ønsker og behov.

Vi har en tavle i fællesrummet, hvor vi skriver de aktiviteter på, som sker den pågældende dag.

Personalet arbejder ud fra

den anerkendende og positive tilgang til det enkelte barn

Det betyder at:

 • vi tager udgangspunkt i det, som børn kan og roser dem, når de gør noget godt.
 • vi er selv positive og engagerede i vores arbejde.

Den sundhedsfremmende tilgang

Det betyder at:

 • børnene kun har frugt eller lign. med om eftermiddagen.
 • Vi tilbyder motoriske aktiviteter såvel ude som inde.

At være synlig i hverdagen

Det betyder at:

 • vi vil have en god kommunikation
 • vi vil have en høj intern videndeling
 • vi lytter til børn og forældre og tager os af det, de siger
 • vi er nærværende i samvær med børnene
 • vi vil have et tæt samarbejde med forældrene

At vi vil styrke pædagogfagligheden

Det betyder at:

 • vi vil dokumentere enkelte forløb og aktiviteter på vores tavle eller billeder i fællesrummet
 • tage på relevante kurser i det omfang, det er muligt
 • udnytte hinandens ressourcer og forskelligheder
 • Vi er rollemodeller for børnene og derfor er det vigtigt, at personalet er bevidst om sin personlige og professionelle tilgang til børnene.
 • Børn har indimellem brug for, at den voksne ”går foran” som den, der ”viser vejen” og viser hvordan.
 • Andre gange – at den voksne ”går ved siden” af, dvs. lytter til, hvad der er foregået derhjemme feks. i weekenden eller lign. Derudover støtter vi børnene i konflikthåndtering.
 • Endelig har børn brug for, at den voksne ”går lidt bagved”, feks når børnene leger selv og vi iagttager samspillet børnene imellem.

Med udgangspunkt i Hedensted Kommunes børnepolitik har kommunen besluttet, at der skal arbejdes ud fra følgende punkter:

 1. Barnets personlige udvikling og sociale kompetencer.
 2. De æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer.
 3. Mødet med natur og kultur.

Ad 1) Mål: Barnets personlige udvikling og sociale kompetencer

Det betyder, at børnene

 • har et medansvar for at blive afkrydset i SFO om eftermiddagen
 • rydder op efter sig selv eller laver oprydningsaftaler med andre børn
 • passer på tingene
 • siger goddag og farvel til de voksne
 • flytter sit billede på magnettavlen der hen, hvor man er
 • omgås hinanden på en hensynsfuld måde
 • indgår i forpligtende fællesskaber
 • deltager i forskellige lege

Det er vigtigt for personalet i Papegøjen, at børnene bliver set. Hver dag siger vi goddag til det enkelte barn, når det kommer i SFO og bliver krydset ind i SFO og at den voksne, der krydser børnene ind, også er den voksne, der sender dem hjem eller til idræt o. lign. Derudover har vi samling til eftermiddagsfrugt og højtlæsning i Pusterummet.

Mål: Børnene skal have frirum til fordybelse og leg

Det betyder at:

 • børnene får tid til at lege i større eller mindre grupper
 • børnene kan vælge at deltage i aktiviteter
 • det er i orden, at man sidder selv med f.eks. en bog

Personalet sikrer, at der er fysiske rammer, der tilgodeser børnenes behov. Feks. bruger vi skolens indskolingslokaler til stille og- eller musiske aktiviteter samt udearealerne.

Ad 2) Mål: De æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer

Det betyder at børnene lærer at:

 • sætte ord på deres følelser
 • tale pænt til andre mennesker
 • vise hensyn til hinanden
 • blive selvhjulpne i praktiske ting
 • respektere hinanden
 • behandle inventar og legetøj ordentligt samt deltage i oprydning
 • Børnene har mulighed for at benytte skolens udearealer og hallen.

Ad 3) Mål: Mødet med natur og kultur

Det betyder at:

 • vi deltager i kulturelle arrangementer
 • vi deltager i arrangementer med de øvrige institutioner
 • vi arrangerer ture ud af huset
 • at børnene tilbydes aktiviteter, der opfordrer til fysisk udfoldelse såvel ude som inde

Mål: Børnene har medbestemmelse i deres hverdag ud fra de givne rammer

Vi er meget bevidste om, at børnene er hos os i deres fri tid og derfor vægter vi højt, at børnene har medbestemmelse og indflydelse på deres hverdag.

Der vil dog være aktiviteter, hvor det er de voksne, der bestemmer, om børnene skal deltage. Det kan være vores faste udedag eller når vi er i hallen.

Medbestemmelse betyder at:

 • børnene selv kan vælge at være inde eller udenfor
 • børnene kan vælge og fravælge aktiviteter
 • der er fri leg
 • børnene får tid til at lege sammen uden at blive forstyrret
 • der er mulighed for at trække sig tilbage til et stille rum
 • børnene kommer med forslag til, hvad de godt kunne tænke sig
 • børnene må lave lektier såfremt det er efter eget ønske.

Vi har ingen lektiecafe i SFO’en, men børnene må gerne efter eget initiativ lave lektier. Dog er der ikke afsat medarbejderressourser til at kunne hjælpe børnene. Da børnene kun er i SFO i få timer om dagen, prioriterer vi, at det er børnenes fritid.

Vi har et godt forældresamarbejde, som vi sætter stor pris på. Vi har mulighed for at tale eller skrive sammen med forældrene om deres barns trivsel i løbet af dagen, da pædagogerne både er tilknyttet skole og SFO.

Det giver en stor tryghed for både børn og forældre.

Vi har samtidig et godt samarbejde med skolens lærere, da vi dagligt arbejder sammen med dem omkring det faglige og sociale arbejde.

Endvidere har vi i samarbejde med skolen fokus på de børn, der har brug for ekstra opmærksomhed, bla. gennem skolens og SFO’ens AKT medarbejder. (Adfærd, Kontakt og Trivsel)

Der er etableret mulighed for at deltage i ”Rådgivnings forum” på skolen, hvor både lærere, pædagoger, PPR og forældre deltager.

Denne mål- og indholdsbeskrivelse er evalueret februar 2011.

Med venlig hilsen
Personalet