Forretningsorden

Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen udfører de opgaver, som er givet via lovgivningen og følger desuden skolestyrelsesvedtægterne for Hedensted kommune.

Forretningsordenen er udarbejdet på baggrund af skolestyrelsesvedtægterne og efter

Folkeskolelovens intentioner om Skolebestyrelsens opgaver og ansvar.

På Daugård Skole gælder følgende forretningsorden.

Møder

Der afholdes 8-10 møder årligt på tirsdage fra kl. 16 - 18 i skolens personalerum. Der serveres frugt til møderne.

Dagsorden

Skolelederen sender forslag til dagsorden for skolebestyrelsesmødet til formanden for skolebestyrelsen 14 dage før mødets afvikling. Ethvert medlem kan ønske et punkt tilføjet dagsordenen indtil 8 dage før mødet.

Formanden og skoleleder udarbejder i fælleskab dagsorden for møderne senest 8 dage før mødet. Skolelederen udsender den færdige dagsorden med diverse bilag til skolebestyrelsesmedlemmerne senest 4 hverdage før mødet. Dagsordenen lægges ligeledes på skolens hjemmeside før mødet.

Dagsordenen udfærdiges efter den skabelon, som er givet af skolebestyrelsesformanden. Ikke-behandlede punkter tilføjes næstkommende dagsorden.

Dagsordenen indeholder for- og efternavne på de medlemmer, som deltager på mødet.

Medlemmer, som er forhindret i at møde, melder fra i så god tid som muligt. Skolelederen indkalder en suppleant.

Selve mødet

Formanden er mødeleder og har således ret og pligt til at sikre, at tidsrammen ikke overskrides.

Formanden afrunder drøftelse efter hvert punkt med den konklusion, der skal skrives til referatet.

Sekretæren læser beslutninger op efter hvert punkt.

Referater/beslutningsprotokol

I referater anføres, hvilke medlemmer, der har været til stede med både for- og efternavn.

Skolelederen tager referat fra møderne, som sendes direkte til skolebestyrelsesmedlemmerne indenfor en uge. Skolelederen sender et referatet fra møderne på skolens hjemmeside og tilser, at de sidste 10 referater altid er tilgængelige.

Referater er naturligvis underlagt begrænsninger af reglerne om tavshedspligt.

Ethvert medlem kan forlange at få tilføjet afvigende opfattelse fra bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Ekstra ordinære bestyrelsesmøder

I særlige tilfælde kan formanden og/eller skolelederen indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal medlemmerne underrettes om de sager, som skal behandles på mødet.

Beslutningsdygtighed

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Afstemning

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Skoleledelsesrepræsentanterne har ikke stemmeret.

Udvalgsarbejde

Skolebestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et udvalg, som har til opgave at udarbejde forslag til eller plan for skolebestyrelsens arbejde f.eks. i forbindelse med en Forældrearbejdsdag. Selve beslutningen af udvalgsarbejdet foretages altid i den samlede skolebestyrelse. Der er udarbejdet principper for udvalgsarbejdet.

Tilsyn med skolen

Tilsyn med skolen foretages altid via skolelederen.

Ekspertviden

Skolebestyrelsen kan til enhver tid indkalde en lærer eller en anden person, som man ønsker en særlig viden af.

Årshjulet

Der er udarbejdet et årshjul for punkter til dagsorden, som tilstræbes overholdt.

Skolebestyrelsens årsrapport

Skolebestyrelsens årlige rapport gives på forældremøder, som skolen indkalder til først på året.

Skolebestyrelsens formand udfærdiger de slides, som medlemmerne skal anvendes på forældremøderne.

Skolebestyrelsen, september 2014