Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

Principper for underretning af hjemmet om elevens udbytte af
undervisningen.
1) Lærere og pædagoger udfærdiger på baggrund af løbende evalueringer, test,
målinger og daglige observationer elevplanerne efter lovens forskrifter.
Elevplanen skal indeholde mål, status og opfølgning.
2) Evalueringerne danner baggrund for vejledning af den enkelte elev, for den
videre planlægning af undervisningen.
3) Elevplanerne foreligger digitalt på www.minuddannelse.net og er derfor
konstant tilgængelige for både skole og hjem.
4) Der udfærdiges elevplaner efter de fag og årgange, som
undervisningsministeriet foreskriver.
5) I forbindelse med skole/hjem-samtalerne, der afholdes efterår og forår,
inddrages forældrene og elever i fastsættelsen af mål for barnets faglige og
sociale udvikling.
6) Forældrene er i et samarbejde med personalet ansvarlige for at følge op på de
fælles udarbejdede og forelagte mål.
7) Skolen forventer, at elevplanen er læst inden skole/hjem-samtalen.
8) Skolen forventer, at forældrene deltager ved mindst én samtale om året.

Maj 2017